Taisyklės ir Sąlygos

Naudodamiesi Paslaugomis, Jūs įsipareigojate laikytis šių Paslaugų teikimo sąlygų, Duomenų tvarkymo sutarties (anglų k.), Priimtino naudojimo politikos (anglų k.) ir Privatumo politikos (anglų k.) ir papildomų sąlygų, kurios Jums gali būti pateiktos mūsų interneto svetainėje prieš užsisakant Paslaugas. Jeigu šių dokumentų nuostatų negalima aiškinti taip, kad tarp jų nekiltų nesuderinamų neatitikimų, šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostatos aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į šią viršenybės tvarką: 1) pirma, papildomos sąlygos, pateiktos mūsų interneto svetainėje arba suderintos atskiru sutarimu, 2) antra, Duomenų tvarkymo sutartis, 3) trečia, Privatumo politika, 4) ketvirta, Priimtino naudojimo politika, 5) penkta, šios Paslaugų teikimo sąlygos.

Jeigu įsipareigojate laikytis šių Paslaugų teikimo sąlygų kito subjekto, pavyzdžiui, savo darbdavio ar įmonės, kuriai dirbate, vardu, Jūs patvirtinate, kad turite teisę šio subjekto vardu prisiimti įpareigojančias prievoles. Jeigu nesutinkate su šių Paslaugų teikimo sąlygų, Duomenų tvarkymo sutarties (anglų k.), Priimtino naudojimo politikos (anglų k.) ir Privatumo politikos sąlygomis (anglų k.), negalite naudotis Paslaugomis.

Jūs neturite teisės naudotis Paslaugomis, jeigu esate konkurentas ir (arba) lyginamosios analizės arba konkuravimo tikslais.
Sąvokų apibrėžtys
Klientas, Jūs Bet koks fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi Paslaugomis.
Kliento duomenys Rinkmenos ir kiti skaitmeniniai duomenys ir informacija, kurią Klientas įkėlė į Paslaugas.
Asmens duomenys Informacija apie identifikuotą arba identifikuojamą fizinį asmenį.
Naudotojas Fizinis asmuo, kuriam duotas Leidimas naudoti naudotojo paskyrą Kliento vardu.
Paslaugos Interneto svetainė, sistema, platforma ir visas jų turinys, Paslaugų teikėjo paslaugos ir (arba) produktai, pateikti platformoje ar per ją prieinami.
Specialiosios sąlygos Bet kokia smulki informacija, specifikacijos ir sąlygos, kuriomis šalys susitarė nukrypti nuo šių Sąlygų.
Naudotojo paskyra Naudotojo profilis rinkmenų saugykloje, susietas su Klientu. Kiekviena paskyra suteikiama vienam asmeniui, kad šis turėtų asmeninę prieigą prie paslaugos. Vienas asmuo gali turėti kelias Naudotojo paskyras.
Paskyros administratorius Asmuo kuris valdo Paslaugas Klientui.
Sąlygos Paskutinė Paslaugų naudojimo sąlygų versija, įskaitant Duomenų tvarkymo sutartį, Priimtino naudojimo politiką ir Privatumo politiką.
Perpardavėjas Trečioji šalis, kuri perparduoda mūsų Paslaugas Klientams ir tiesiogiai jiems išrašo sąskaitas.
Paslaugų teikimas

Imsimės visų priemonių, kad Paslaugos būtų prieinamos Klientams ir Naudotojams 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę, išskyrus suplanuotas prastovas (apie kurias Naudotojai įspėjami iš anksto).

Mes būsime atsakingi už dokumento pasirašymo ir elektroninio identifikavimo procedūrų ir naudojimo standartų atitiktį Reglamento (ES) Nr. 910/2014 (eIDAS) reikalavimams.

Paslaugose palaikysime tik kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus, kurie atitinka kvalifikuotiems paslaugų teikėjams keliamus reikalavimus, numatytus Reglamente (ES) Nr. 910/2014, ir kurie tinkamai įtraukti į ES patikimų paslaugų teikėjų sąrašus.
Kainų nustatymas ir atsiskaitymo tvarka

Mes siūlome ir nemokamas, ir mokamas Paslaugas. Nusprendę užsisakyti mokamas Paslaugas, Jūs sutiksite mokėti mokesčius, nurodytus perkant atitinkamą Paslaugą.

Kainos, funkcijos, duomenų saugojimo talpa, Paslaugų ribos priklauso nuo Jūsų pasirinkto kainodaros plano ir Jūsų inicijuotų pakeitimų. Paslaugų kainodaros planai aiškiai nurodomi prieš užsisakant šias Paslaugas. Pavyzdžiui:

Jeigu pereisite prie nemokamų Paslaugų, mes saugosime Jūsų Kliento duomenis, viršijančius nemokamų Paslaugų kvotas šešis kalendorius mėnesius. Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Kliento duomenų ištrynimo atsiųsime Jums įspėjimą, kad parsisiųstumėte visus savo Kliento duomenis.

Jūs galite bet kada atšaukti savo prenumeratą, ir šis atšaukimas įsigalios nedelsiant. Jūs galėsite naudotis Paslaugomis visą likusį laikotarpį, už kurį jau sumokėta. Mes negrąžiname įmokų arba kreditų už mėnesio arba metų dalį.

Jeigu įsigijote prieigą prie Paslaugų per Perpardavėją, kainodaros plano ir atsiskaitymo sąlygos numatytos sutartyje su šiuo Perpardavėju.
Saugumas ir asmens duomenys

Mūsų Privatumo politikoje (anglų k.) paaiškinta, kaip ir kokiais tikslais mes renkame, naudojame, saugome, atskleidžiame ir saugome duomenis, kuriuos mums teikiate. Jūs sutinkate susipažinti su mūsų Privatumo politikos (anglų k.) sąlygomis.

Jūs atsakote už visą ir bet kokią veiklą, vykdomą Jūsų Naudotojo paskyroje. Be to, Naudotojo paskyrą gali suteikti Paskyros administratorius, kuris yra atsakingas už Kliento Naudotojo paskyros valdymą.

Paskyros administratorius gali pridėti papildomų Naudotojo paskyrų, atšaukti ar sustabdyti prieigą prie Paslaugų, valdyti dokumentų leidimus ir prieigą prie visų Kliento duomenų ir Asmens duomenų. Dėl Paskyros administratoriaus veiksmų galimi pakeitimai, susiję su prieiga prie tam tikrų ar visų Kliento duomenų ir (arba) Asmens duomenų, jų naudojimo, atskleidimo, ar ištrynimo.

Visi veiksmai, kuriuos atlieka Naudotojas arba Paskyros administratorius, yra registruojami ir matomi audito sekoje.

Jeigu Kliento vardu veikiantis asmuo paprašo pakeisti Paskyros administratorių, mes atliekame atitinkamą pakeitimą tik tuo atveju, jeigu teisiškai tai privalome, arba jeigu Klientas to pareikalauja aplinkybėmis, kuriomis Paskyros administratorius negali atlikti pakeitimo, ir gavę atitinkamus įrodymus apie šias aplinkybes.
Atsakomybės apribojimas

Mes neatsakome už bet kokius Paslaugų trikdžius ar programinės įrangos klaidas ir bet kokias su tuo susijusias išlaidas, tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar prarastą pelną, ir nemokame kompensacijų dėl nepatogumų, su kuriais Klientas gali susidurti.
Intelektinės nuosavybės teisės

Trečiosios šalys gali naudoti mūsų prekės ženklą, pavyzdžiui, logotipus ir firminį pavadinimą tik gavusios išankstinį rašytinį mūsų sutikimą prieš juos paskelbdamos publikacijose ir interneto svetainėse.
Pakeitimai

Mes pasiliekame teisę bet kada savo nuožiūra pakeisti šias Naudojimo sąlygas. Jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, apie šiuos pakeitimus bus pranešta naudojantis Paslaugomis prieš 30 dienų. Prašome reguliariai pasitikrinti, ar nėra naujų pakeitimų. Jeigu naudositės mūsų Paslaugomis po šių pakeitimų įsigaliojimo, bus laikoma, kad sutinkate su šiais pakeitimais ir įsipareigojate jų laikytis.
Nenugalima jėga (force majeure)

Mes neatsakome už prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą arba dalinį neįvykdymą dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, išvengti ar pašalinti bet kokiomis priemonėmis (nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)). Susidarius tokioms aplinkybėms, terminas Paslaugų teikėjo įsipareigojimams įvykdyti pratęsiamas.

Apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure) Klientui pranešime per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo ir pateiksime įrodymus, kad ėmėmės visų pagrįstų veiksmų ir atsargumo priemonių išlaidoms ar neigiamoms pasekmėms sumažinti. Be to, nustatysime galimus terminus įsipareigojimams įvykdyti. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms vykdyti įsipareigojimus, taip pat pateikiamas pranešimas.
Taikoma teisė

Šioms Paslaugų teikimo sąlygoms ir jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Bet kokie nesutarimai ir ginčai tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl šių Paslaugų teikimo sąlygų sprendžiami draugiškomis šalių pastangomis. Jei Šalims nepavyksta susitarti, visi neišspręsti ginčai, nesutarimai ir reikalavimai dėl šių paslaugų teikimo sąlygų ar susiję su jomis, jų pažeidimu, atšaukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
Specialiosios sąlygos

Klientas ir Paslaugų teikėjas gali susitarti dėl Specialiųjų sąlygų, kurios skiriasi nuo šių Sąlygų. Tokį susitarimą pasirašo įgalioti abiejų šalių atstovai, ir jam teikiama viršenybė prieš šias Sąlygas.
Nutraukimas

Bet kuriuo metu galite nustoti naudotis Paslaugomis.

Mes pasiliekame teisę nutraukti Paslaugų teikimą arba perduoti Paslaugų teikimą bet kuriai trečiajai šaliai, apie tai pranešę Klientams ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius. Tokiu atveju Klientai, įsigiję Paslaugas, kurios turėtų būti teikiamos ilgiau už 6 mėnesius, gaus kompensaciją už mėnesius, kuriais Paslaugos nebuvo teikiamos.

Mes pasiliekame teisę nedelsdami nutraukti Paslaugų teikimą apie tai nepranešę, jeigu Klientas arba naudotojas pažeidžia šias Paslaugų teikimo sąlygas arba mūsų Priimtino naudojimo politiką (anglų k.).

Išskyrus Klientus, kurie turi aktyvias prenumeratas, mes pasiliekame teisę atšaukti arba ištrinti Jūsų naudotojo paskyrą ir Kliento duomenis, jeigu Jūs nesinaudojote paslauga daugiau kaip 12 mėnesių iš eilės.
Susisiekite su mumis

Jei turite bet kokių klausimų, pastebėjimų ar skundų dėl šių Paslaugų teikimo sąlygų, galite susisiekti su mūsų paramos grupe el. paštu info@e-verslas.lt.

Slinkite į viršų