PRO.LT už 75.000€

Parduodamas PRO.LT domenas už 75.000€ – Jūsų Profesionaliam e-Verslu!

Paskubėkite rezervuoti (kaina derinama) šį domeną savo sėkmingam verslui internete!
Profesionalams, Projektams, Produktams, Programoms, Programuotojams, Progresui.


Arba tiesiog Parašykite man jūsų kontaktus ir siūlomą kainą už PRO.LT domeną. Parduodant papraščiausiai pasirašoma sutartis, sumokate man 75.000€ į sąskaitą LT547044000028651474 ir pagal sutartį domenas jūsų!

Sutarties pavyzdys:

TEISIŲ Į DOMENĄ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS VILNIUS 2020-07-07 Linas Žabas, (toliau – „Pardavėjas“), ir X, (toliau – „Pirkėjas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią išimtinių teisių į domeną PRO.LT pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“. 1. Sutarties dalykas: 1.1. Pardavėjas perduoda Pirkėjui, o Pirkėjas priima iš Pardavėjo visas teises į domeną PRO.LT, (toliau – „Domenas“); 1.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui už perleidžiamas teises į Domeną PRO.LT šios Sutarties 3.1. punkte nurodytą Kainą. 2. Pardavėjo pareiškimai ir garantijos: 2.1. Pardavėjas yra vienintelis Domeno savininkas ir jam priklauso visos teisės į Domeną; 2.2. Pardavėjo teisės į Domeną nėra niekaip suvaržytos ar apribotos; nei šios teisės, nei bet kuri jų dalis nėra perleistos, areštuotos ar įkeistos; 2.3. Nėra jokių kitų aplinkybių, kurios galėtų sudaryti kliūtis Pirkėjui naudotis Domenu ir įgyvendinti į jį įgytas teises visa šios Sutarties ir įstatymų numatyta apimtimi. 3. Kaina ir apmokėjimas 3.1. Kaina, mokama už šia Sutartimi perduodamas teises į Domeną yra 45.000 (keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų (toliau – „Kaina“). 3.2. Pasirašius sutartį, Pirkėjas sumoka Pardavėjui į sąskaitą LT547044000028651474, sumą, nurodytą šios sutarties 3.1. punkte, o Pardavėjas, naudodamasis www.domreg.lt arba www.domains.lt sistema, perleidžia Pirkėjui teises į Domeną (inicijuoja domeno savininko keitimą). 3.3. Teisių į domeną perregistravimo mokestį moka Pirkėjas. 4. Baigiamosios nuostatos 4.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galios tol, kol Šalys visiškai įvykdys savo įsipareigojimus. 4.2. Ši Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 4.3. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai bus daromi rašytine forma pasirašant papildomus susitarimus, kurie laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi. 4.4. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja yra sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 4.5. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai iš Šalių. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Šalių kontaktiniai adresai: Pardavėjas Linas Žabas Tel: +37067272244 Mail: info@e-verslas.lt Web: https://e-verslas.lt

Slinkite į viršų